بازگشت

در سايه سار كلام امام


تحف العقول، بخش فرمايشات امام حسن عسكري عليه السلام.

1- «اوصيكم بتقوي الله، والورع في دينكم والاجتهاد لله و صدق الحديث».

شما را به تقواي الهي و پرهيزكاري در ديانت و كوشش براي خدا و راستگويي سفارش مي كنم.

2- «جروا الينا كل مودة».

هر گونه دوستي را بسوي ما جلب كنيد.

3- «أكثروا ذكرالله و ذكرالموت و تلاوة القرآن والصلوة علي النبي صلي الله عليه و آله.»

زياد به ياد خدا باشيد و مرگ را زياد به ياد آوريد و قرآن را بسيار بخوانيد و بر پيامبر زياد صلوات بفرستيد.

4- «ان الرجل منكم اذا ورع في دينه و صدق في حديثه و أدي الامانة و حسن خلقه مع الناس، قيل: هذا شيعي فيسرني ذلك».

هر كس از شما چون در دينش پارسايي ورزد و در كلامش صادق باشد و امانت را به صاحب آن برساند و با مردم خوش اخلاق باشد،[ صفحه 91]و گفته شود: اين يك شيعه است، مرا شادمان مي سازد.

5- «بئس العبد عبد يكون ذاوجهين و ذالسانين، يطري اخاه شاهدا و يأكله غائبا، ان أعطي حسده و ان ابتلي خانه».

چه بد بنده اي است آن بنده اي كه دو رو و دو زبان است، در حضور برادرش او را مي ستايد و در غيابش بدگوئي و غيبت او مي كند. اگر نعمتي به او داده شود به او حسد مي ورزد و اگر به بلايي گرفتار آيد به او خيانت كند.

6- «الغضب مفتاح كل شر».

خشم كليد هر بدي است.

7- «أقل الناس راحة الحقود».

كم آسايش ترين مردم كسي است كه به ديگران كينه ورزد.

8- «أعبد الناس من أقام علي الفرائض».

عابدترين مردم كسي است كه واجبات را به درستي انجام دهد.

9- «أزهد الناس من ترك الحرام».

زاهدترين مردم كسي است كه حرام انجام ندهد.

10- «انكم في آجال منقوصة و أيام معدودة و الموت يأتي بغتة».

شما در مهلت هايي به سر مي بريد كه رو به كاهش است و در ايامي كه شمارش معيني دارد و مرگ ناگهان فرا مي رسد.

11- «لا يدرك حريص ما لم يقدر له».

هيچ انسان حريصي به حرص خود، آنچه را برايش تقدير نشده نمي تواند بدست آورد.[ صفحه 92]12- «من اعطي خيرا فالله اعطاه و من وقي شرا فالله وقاه».

هر كس خيري يابد خدا به او عطا فرموده و هر كس از شري بازداشته شود خدا او را بازداشته.

13- «قلب الأحمق في فمه و فم الحكيم في قلبه».

دل نادان در دهان او، و دهان دانشمند در دل اوست (احمق نينديشيده سخن مي گويد و حكيم با تدبر و انديشه).

14- «لا يشغلك رزق مضمون عن عمل مفروض».

- مواظب باش كه - پرداختن به رزقي كه برايت ضمانت شده است تو را از انجام كارهاي واجب بازندارد.

15- «ما ترك الحق عزيز الا ذل و لا أخذ به ذليل الا عز».

هيچ عزيزي، حق را وا نگذارد مگر آنكه به ذلت گرفتار شود و هيچ ذليلي آن را مراعات نكند مگر آنكه عزت يابد.

16- «خصلتان ليس فوقهما شيي ء: الايمان بالله و نفع الاخوان».

دو خصلت است كه چيزي برتر از آن نيست: ايمان به خدا و سود رساندن به برادران.

17- «التواضع نعمة لا يحسد عليها».

فروتني نعمتي است كه كسي به آن حسد نمي برد.

18- «ما أقبح بالمؤمن أن تكون له رغبة تذله».

چقدر براي مؤمن زشت است كه دلبستگي و رغبتي داشته باشد كه او را خوار مي كند.[ صفحه 93]