بازگشت

به عنوان حسن ختام


تعابير زيبا و عناوين پرارزش و توصيفات والايي كه در زيارت مخصوصه ي امام حسن عسكري عليه السلام وجود دارد، هر يك به تنهايي مي تواند بابي از معرفت امام عليه السلام را به روي ما بگشايد و درسي حياتبخش و سعادت ساز براي مان به ارمغان آورد.

در پايان اين نوشتار، جانمان را در آرزوي زيارت تربت پاك امام مان عليه السلام در سامراء، با برخي از فرازهاي زيارتنامه ي او، صفايي تازه مي بخشيم.«السلام عليك يا امام الفائزين

سلام بر تو اي پيشواي رستگارانالسلام عليك يا ركن المؤمنين

سلام بر تو اي پشتوانه ي خداباورانالسلام عليك يا فرج الملهوفين

سلام بر تو اي گشايش امر ستم ديدگان و حسرت كشيدگانالسلام عليك يا وارث الأنبياء المنتجبين

سلام بر تو اي ميراثدار پيامبران برگزيدهالسلام عليك يا خازن علم وصي رسول الله

سلام بر تو اي خزانه دار دانش جانشين رسول خداالسلام عليك ايها الداعي بحكم الله

سلام بر تو اي فراخواننده ي انسانها به حكم خدا[ صفحه 94]السلام عليك ايها الناطق بكتاب الله

سلام بر تو اي گوياي به كتاب الهيالسلام عليك يا حجة الحجج

سلام بر تو اي حجت بر حجت هاي خداوندالسلام عليك يا هادي الأمم

سلام بر تو اي هدايتگر امت هاالسلام عليك يا ولي النعم

سلام بر تو اي ولي نعمتالسلام عليك يا عيبة العلم

سلام بر تو اي گنجينه ي دانشالسلام عليك يا سفينة الحلم

سلام بر تو اي كشتي بردباريالسلام عليك يا ابا الامام المنتظر الظاهرة للعاقل حجته و الثابتة في اليقين معرفته المحتجب عن اعين الظالمين و المغيب عن دولة الفاسقين و المعيد ربنا به الاسلام جديدا بعد الانطماس و القرآن غضا بعد الاندراس...»

سلام بر تو اي پدر امام مورد انتظار، آنكه برهانش بر خردمند آشكار، و شناختش به يقين ثابت است. از ديدگان ستمكاران پوشيده و از دولت فاسقان نهان است. خداوند بوسيله ي او اسلام را پس از زوال درخشش آن، تازه و درخشان باز مي گرداند و قرآن را پس از مندرس شدن با طراوت و تازه مي سازد.