عبارت قسمت
تعداد كل:4

رديف عنوان
  1   اشاره  
  2   حفاظت از مرزهاي معارف اسلام  
  3   موضع گيري در برابر منكران خدا و دوگانه پرستان  
  4   برخورد شديد با واقفيه و غلات