اخلاق امام حسن عسكري(ع)


احمد بن عبيدالله بن خاقان، چنان كه خواهد آمد، درباره امام حسن عسكري (ع) گفته است : در سر من راي، هيچ يك از علويان را نديدم و نشناختم كه بمانند حسن بن علي بن محمد بن رضا (ع) باشد. و در آرامش و وقار و پارسايي و نجابت و بزرگواري در نزد خاندانش و سلطان و تمام بنيهاشم نام كسي را بهتر از او نشنيدم. آنان وي را بر سالخوردگان خود مقدم ميداشتند و نيز همواره بر اميران و وزيران و نويسندگان مردم عامي و معمولي مقدم داشته ميشد. از هيچ يك از بنيهاشم و نيز اميران و نويسندگان و قاضيان و فقيهان و ساير مردمان درباره وي نپرسيدم جز آن كه پيبردم آن حضرت در نزد مردم در غايت تجليل و تعظيم و در جايگاهي والا قرار دارد و همه درباره او به نيكي ياد ميكنند و او را بر اهل بيت و مشايخش مقدم ميدارند. هيچ كس از دوستان و دشمنان آن حضرت را نديدم جز آن كه به نيكويي درباره آن حضرت سخن ميگفتند و او را ميستودند.همچنين پدر احمد بن عبيدالله در اين باره گويد: اگر خلافت از خاندان بنيعباس بيرون شود هيچ كس از بنيهاشم را سزاوار خلافت نيست مگر حسن عسكري (ع) . زيرا او با فضل و دانش و پارسايي و خويشتنداري و زهد و عبادت و اخلاق پسنديده و نيكوييهايش استحقاق تصدي مقام خلافت را داراست.
***

سيره معصومان، سيد محسن امين-پايگاه حوزه