بازگشت

مجلس عروسي امام حسن عسكري


نظم: [؟]
تهران
كتابفروشي اسلاميه
1345 (ناظم در اين كتاب
داستان پيوند امام با نرجس خاتون را به شعر درآورده است)

***