بازگشت

شهر بي حصار (داستان زندگي امام حسن عسكري)


رضا شيرازي
تهران
انتشارات پيام آزادي
1373
رقعي
119ص (مصوّر، ويژه نوجوانان) (در اين كتاب، سيزده داستان از زندگي امام نگاشته است)

***