اندازه سخاوت


ان للسخاء مقدارا فان زاد عليه فهو سرف

***

سخاوت اندازه اي دارد كه اگر از آن فراتر رود اسراف است .

***

بحارالانوار 69/407/115