نصيحت برادر


من وعظ اءخاه سرا فقد زانه ومن وعظه علانية فقد شانه

***

هر كس برادر (ديني ) خود را پنهاني نصيحت كند، او را آراسته و اگر آشكارا نصيحتش نمايد ارزش او را كاسته است .

***

تحف العقول ص 489