جرأت مردم


لا تمار فيذهب بهائك و لا تمازح فيجتراء عليك

***

جدال نكنيد كه قيمت و ارزش شما كم مي شود، و شوخي نكنيد كه مردم بر شما جراءت پيدا مي كنند!

***

بحارالانوار، ج 75، ص 370