عابدترين مردم


اورع الناس من وقف عند الشبهة ، اعبدالناس من اقام علي الفرائض ازهد الناس من ترك الحرام ، اشدالناس اجتهادامن ترك الذنوب

***

پارساترين مردم كسي است كه توقف كند نزد كار شبهه ناك ، عابدترين مردم كسي است كه بپا دارد واجبات خدا را، زاهدترين مردم كسي است كه ترك كند حرامهاي خدا را، و بالاخره از همه مردم فعالتر و پرتلاشتر كسي است كه از گناهان و لغزشها دست بردارد.

***

منتهي آلامال ، ج 2، ص 273