عبادت وغذاي امام حسن عسكري


يكي از خدمتكاران امام حسن عسكري عليه السلام مي گويد:

مولاي من صالحترين فردي بود كه ديده بودم. او هيچگاه شراب نمي نوشيد. در محراب عبادت مي نشست و سجده مي كرد؛ من مي خوابيدم و بيدار مي شدم ولي او همچنان در سجده بود.
امام عسگري بسيار كم غذا بود. برايش انجير و انگور و ميوه هاي خوش طعم مي آوردند و او تنها يكي يا دو تا ميل مي كرد و به من مي فرمود: « اين ميوه ها رابراي فرزندانت ببر.»
من با تعجب مي گفتم: « همه اينها را؟» و امام مي فرمود:« همه را بردار.»
من نيكوكارتر از او نديده بودم.

***

بحار الانوار، ج 50، ص 253، ح