خبر از مرگ كنيز


علي بن زيد از نواده گان امام سجّاد (ع) مي گويد: با امام عسكري (ع) از دار الخلافه تا خانه اش همراه بودم. وقتي كه به خانه اش رسيد و من خواستم از او جدا شوم، فرمود: بايست، و ايستادم. حضرت وارد خانه شد و به من نيز اجازه داد تا وارد شوم. هنگامي كه وارد شدم، صد دينار به من داد و فرمود: اين ها را براي خريد كنيز، مصرف كن؛ چون فلان كنيز تو از دنيا رفت. و حال آن كه وقتي از خانه بيرون آمدم، حال آن كنيز از هميشه بهتر بود. پس رفتم كه ناگهان غلام پيش آمد و گفت: فلان كنيزت، همين ساعت مرد.
گفتم: چرا مرد؟ گفت: وقتي كه آب خورد، فرياد كشيد و مرد.

***