مرگ طاغوت


علي فرزند محمّد بن زياد صيمري مي گويد: بر احمد بن عبد اللَّه طاهر وارد شدم. در مقابلش نامه امام عسكري (ع) را ديدم كه در آن نوشته بود:
«من در مورد اين طاغوت (المستعين) از خدا مسألت نموده ام. تا سه روز ديگر كار او تمام است».
هنگامي كه روز سوم شد، مستعين، از خلافت خلع شد و بعد از مدتي به قتل رسيد.

***