فرزند پسر


محمّد بن علي پسر ابراهيم همداني مي گويد: به حضرت ابو محمّد (ع) نامه اي نوشتم و از او خواستم كه دعا كند تا خداوند از دختر عمويم، فرزند پسري براي من روزي نمايد.
حضرت، در پاسخ نوشتند: «خدا پسراني به تو عطا نمايد» و در اثر دعاي امام (ع) صاحب چهار پسر شدم.

***