بازگرداندن اموال


ابن فرات مي گويد: پسر عمويم ده هزار درهم به من بدهكار بود. اما آن را پرداخت نمي كرد. لذا به امام حسن عسكري (ع) نامه اي نوشتم و از او خواستم تا دعا كند خداوند آن را به من برگرداند.
حضرت، در پاسخ نوشت: «او مال تو را باز مي گرداند و او بعد از جمعه خواهد مرد».
ابن فرات مي گويد: پسر عمويم مال مرا پرداخت نمود به او گفتم: چه باعث شد كه اين مال را به من برگرداندي، در حالي كه قبلا نمي دادي؟
گفت: در عالم رؤيا، امام حسن عسكري (ع) را ديدم كه به من گفت: اجلت نزديك شده، مال پسر عمويت را پرداخت كن.
علي بن زيد مي گويد: روزي خدمت امام حسن عسكري(ع) رسيدم و نشستم. ناگاه به ياد آوردم دستمالي را كه در آن پنجاه دينار نهاده بودم.
بدين خاطر، ناراحت شدم امام چيزي بر زبان نياوردم.
حضرت فرمود: خوف نداشته باش. آن دستمال نزد برادر بزرگ تو مي باشد.
هنگامي كه برخاستي، آن دستمال از جيب تو افتاد و او برداشت. ان شاء اللَّه جايش محفوظ است. وقتي به خانه آمدم برادرم آن دستمال را به من داد.

***