خبر از تشنگي


ابي العيناء مي گويد: خدمت امام حسن عسكري (ع) مي رسيدم. گاهي كه تشنه مي شدم، خجالت مي كشيدم از آن حضرت، آب طلب كنم. اما امام (ع) مي فرمود: «اي غلام! به او آب بده» و گاهي هم با خود مي گفتم برخيزم و بروم. و در اين مورد فكر مي كردم كه باز امام (ع) مي فرمود: «اي غلام! مركبش را حاضر كن».

***