فرزند دختر


ابن فرات مي گويد: در يكي از خيابان هاي سامرّا نشسته بودم. و خيلي علاقه داشتم تا فرزندي براي من متولد شود. ناگهان امام حسن عسكري (ع) سوار بر اسب آمد.
پس رو به حضرت كردم و گفتم: آيا من صاحب فرزندي مي شوم؟
امام (ع) با اشاره سر فرمود: آري.
گفتم: پسر است؟
باز با اشاره سر فرمود: نه. از اين رو، براي من فرزندي كه دختر بود، متولد شد.

***