تقاضاي دعا


زيد بن علي مشهور به «ابن رمش» مي گويد: پسرم بيمار شد در حالي كه من در سامرّا و او در بغداد بود. لذا نامه اي به امام حسن عسكري (ع) نوشتم و از او تقاضاي دعا نمودم.
امام (ع) در جواب مرقوم فرمودند: «آيا من علم ندارم كه مدت عمر هر كسي نوشته شده است». بعد از آن، پسرم از دنيا رفت.

***