طلب فرزند


ابو سليمان، از محمودي نقل مي كند كه: نامه اي به امام عسكري (ع) نوشتم. و از او تقاضا نمودم تا دعا كند كه خداوند متعال براي من فرزندي مرحمت كند.
امام (ع) در جواب مرقوم فرمودند: «خداوند به تو فرزندي روزي مي كند، و در باره او تو را صبر دهد» سپس پسري براي من متولد شد اما بعد از مدتي از دنيا رفت.

***