طبري و معجزه ي امام


ابوجعفر محمد بن جرير طبري در دلائل الامامه آورده است: «به حسن بن علي عليه السلام عرض كردم: معجزه اي خصوصي به من بنمايان تا با تمسك به آن، تو را معرفي كنم. حضرت فرمود: اي ابن جرير، ممكن است از دين برگردي. سه بار قسم خوردم [كه چنين نكنم]. ديدم وي در زمين زير جايگاه نمازش، از ديد من پنهان گرديد و سپس بازگشت و ماهي بزرگي با خود داشت. آنگاه به من فرمود: اين ماهي را از درياهاي هفت گانه برايت آوردم. من آن ماهي را با خود به مدينه السلام (بغداد) آوردم و گروهي از دوستانمان را با آن اطعام نمودم» [1] .

***

[1] دلائل الامامه، ص 224.