آگاهي از تولد فرزند


از ابوعلي ملكي و ابوعبدالله جعفر بن محمد رامهرمزي روايت شده كه: «آنان هنگام حركت امام با كاروان بدان حضرت نگريستند. جعفر بن محمد مي گويد: خيلي علاقه داشتم داراي فرزندي شوم، لذا با خود گفتم: اي مولا و سرورم، اي ابومحمد آيا من داراي فرزند خواهم شد؟ حضرت به من نگريست، و با سر اشاره كرد؛ آري. با خود گفتم: آيا پسر است؟ حضرت با سر اشاره فرمود: خير، و مولود، دختر بود» [1] .

***

[1] هدايه الكبري، ص 386.