سخن كنيز


قطب راوندي
از اسحاق بن يعقوب از بدل، كنيزك ابومحمد عليه السلام روايت كرده است كه: «گفت: هنگامي كه ابومحمد عليه السلام در خواب بود، ديدم نوري از بالاي سر آن حضرت تا آسمان امتداد يافته است» [1] .

***

[1] خرايج، ج 1، ص 443، ح 25.