خبر از جنون كنيز


همو از مسعودي روايت كرده است: «محمد بن حسن بن شمون روايت كرده كه: پسر عموي ما محمد بن زيد، نامه اي به امام عسكري عليه السلام نوشت و در زمينه ي خريد كنيزكي نيكو به مبلغ دويست دينار براي پسرش، با آن حضرت مشورت نمود. امام عليه السلام در پاسخ نامه، نوشت: آن كنيزك را خريداري نكن كه مبتلاي به جنون است و علاوه بر آن عمرش نيز كوتاه است. محمد بن زيد مي گويد: از خريدن آن كنيز منصرف شدم. پس از چند روز همراه پسرم علي، از آن جا گذارم افتاد، گفتم: مايلم تقاضا كنم يك بار ديگر او را بر من عرضه كنند تا او را ببينم. (صاحب كنيز) او را بر ما عرضه كرد، در همان حال كه مقابلمان ايستاده بود، صورتش به پشت برگشت و پس از سه روز كه به همين حالت بود از دنيا رفت» [1] .

***

[1] اثبات الهداه، ج 3، ص 434، باب 31، فصل 17، ح 135، به نقل از اثبات الوصيه، ص 213.