هديه به ابوهاشم


بحراني از كليني از علي بن ابي احمد بن راشد از ابوهاشم جعفري روايت كرده است: «عرض حاجت به پيشگاه ابومحمد عليه السلام بردم. حضرت با تازيانه اش زمين را خراشيد. تصور مي كنم آن را با دستمالي پوشانده بود. آنگاه حضرت پانصد دينار بيرون آورد و فرمود: اي ابوهاشم، اين را بگير و ما را معذور دار» [1] .

***

[1] مدينه المعاجز، ص 561.