آيا قرآن مخلوق است؟


ابوهاشم مي گويد: «با خود گفتم: دوست دارم بدانم ابومحمد عسكري عليه السلام درباره ي قرآن چه مي گويد، آيا آفريده شده يا نه؟ در حالي كه قرآن، غير از خدا است. آن حضرت به من فرمود: آيا حديثي را كه از ابوعبدالله (امام صادق) عليه السلام روايت شده ملاحظه نكرده اي كه فرمود: وقتي (قل هو الله احد) نازل شد، خداوند براي آن چهار هزار بال آفريد و بر هر گروهي از فرشتگان كه گذشت همه در برابرش فروتني كردند. و فرمود: اين (سوره) بيان خصوصيات پروردگار متعال است [1] . در ثاقب المناقب آمده است: حضرت با من آغاز سخن كرد و فرمود: خداوند آفريننده ي همه چيز است، و جز او همه آفريده شده اند» [2] .

***

[1] خرايج، ج 2، ص 686؛ بحار، ج 50، ص 254، ح 9، به نقل از خرايج.
[2] ثاقب المناقب، ص 249.