آيا نص متواتر بر امامت امام زمان ع از امام عسكري ع رسيده است؟


پاسخ:

براي اثبات امامت امام زمان (عليه السلام) از راه هاي مختلف مي توان وارد شد وبه نتيجه قطعي ومطلوب در اين مسأله رسيد. اين بحث در رابطه با امامت همه امامان مطرح است.
1 - همان گونه كه اشاره شد از طريق امام عسكري (عليه السلام) نصوص متعدي صحيح السند در امر امامت فرزندش رسيده است.
2 - اگر چه در باب اصل امامت واينكه زمين هرگز از حجت خالي نيست احتياج به ادله قطعي ويقيني است ولي در بحث اينكه امام بعدي كيست از آن جهت كه موضوع خارجي است خبر واحد صحيح السند كافي است.
3 - همان گونه كه قبلاً نيز اشاره شد نصوص فراوان و در حدّ تواتر از پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) وهر يك از امامان: در اين رابطه وارد شده است.
4 - همان گونه كه يكي از راه هاي اثبات نبوت، بلكه عمده ترين راه آن، اعجاز است در مورد اثبات امامت نيز از اين راه مي توانيم امامت هر يك از امامان را به اثبات برسانيم، زيرا نصّ خاص از جانب امام قبل بر امام بعد، موضوعيت ندارد بلكه نصّ، راهي براي اثبات امامت امام بعد است.
5 - بر فرض اينكه نصوص وارده درباره برخي از ائمه خبر واحد باشند ولي با قرائن خارجي، كه اين گونه روايات به همراه دارند ما را به قطع واطمينان به مفاد آنها مي رسانند، همانند اقبال شيعه واجماع اصحاب اماميه بر امامت شخص خاص، با در نظر گرفتن اين نكته كه وضعيت خاص سياسي وفشارهاي شديدي كه از ناحيه حكام بني اميه وبني عباس بر شيعيان وپيروان اهل بيت وتابعان آنها وارد مي شد، چنين وضعي را اقتضا داشته است.
6 - با بررسي تمام جوانب موضوع، اعم از رواياتي كه از امام عسكري (عليه السلام) در باب امامت فرزندش امام مهدي (عليه السلام) رسيده ونيز رواياتي كه از جانب پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) وهر يك از امامان وارد شده ونيز معجزاتي كه از حضرت مهدي (عليه السلام) صادر شده وقرائن خارجي ديگر، پي خواهيم برد كه مسأله امامت حضرت مهدي (عليه السلام) از راه تواتر قابل اثبات است.

***