از امام صادق نقل مي كنند: هر كس نام مهدي را ببرد كافر است.در حاليكه امام عسكري گفت: نام فرزندم: م ح م د است!!!؟


پاسخ
بنا به روايت دوم، حضرت عسكري، مادر آن حضرت را از نام فرزندش آگاه ساخته بود، ولي اين، يك جريان خصوصي بود، ولي در عين حال از زمان حضرت امام صادق به بعد از بردن نام آن حضرت جلوگيري مي شد، امام عسگري فرمود: اگر نام او را ببريد، راز او را آشكار ساخته ايد و اگر اين كار را بكنيد، او را نشان داده ايد، و اگر از جاي او آگاه شوند، بر او دست مي يابند.(1)
بنابراين اگر امام صادق مي فرمايد: «كسي جز كافران نام او را نمي برد». مقصود از اين حديث آن است كه هركس نام او را در اين شرايط حساس كه خلافت عباسي به دنبال او هستند، ببرد مي خواهد از اين طريق به او صدمه اي برساند، بنابراين دو روايت ياد شده با هم منافاتي ندارند. اصولاً آگاهي پدر و مادر از نام با نهي ديگران از بردن نام هيچ تعارضي ندارد.

***

1. اصول كافي، ج1، ص333.