با توجه به مدت كوتاه امامت امام حسن عسكري (ع) و با توجه به اينكه امام در اين مدت تحت مراقبت شديدي بودند جرا غيبت از زمان امام حسن عسكري (ع) آغاز نشد؟


پاسخ:
اگر چه سوال شما كمي ابهام دارد، دست كم دو احتمال در مورد آن مطرح است. ما جواب آن را تقديم مي داريم:
الف- احتمال اول اينكه مراد شما آن است كه چرا امام حسن عسكري (ع) مثل امام زمان غائب نشدند. جواب آن روشن است چرا كه دستگاه حكومتي ترس و وحشتي از ناحيه امام عصر (عج) داشتند و او را خطر جدي تلقي مي كردند و مي دانستند كه اين امام است كه بساط كفر و ظلم را برمي چيند ولي در مورد امام حسن عسكري چنين برداشتي نداشتند.
ب- چرا امام عصر (عج) در عصر امام حسن عسكري غائب نشدند در جواب گفته مي شود كه اولا: امام عصر (عج) در عهد امام حسن عسكري مسئوليت امامت را به عهده نداشتند و بعد از شهادت امام حسن عسكري اين مسئوليت متوجه آنان مي شود و ثانيااينكه: در اين مدت پنج سال كه امام حسن عسكري در قيد حيات بودند از وجود شريف ايشان بشدت محافظت مي شد و جز براي خواصي از اصحاب آن حضرت ظاهر نمي گشتند و غيبت محصول شرايط ويژه (از جمله حفظ و صيانت آخرين حجت الهي و ذخيره الهي براي بشر) بود كه تنها براي امام عصر (عج) فراهم آمده بود و براي ديگر اولياء الهي از ائمه اهل بيت عليهم السلام اين شرايط فراهم نبود.

***