چرا لقب امام يازدهم « عسكري » است ؟


« عسكر » به معني سپاه مي باشد و چون محل سكونت آن حضرت در سامراء در محل پادگان نظامي بود و آن بزرگوار تحت نظر سپاهيان ترك دربار عبّاسي قرار داشت ، به آن حضرت لقب عسكري داده شد .

***