چرا لقب امام يازدهم «عسكري» است؟


«عسكر» به معني سپاه مي باشد و چون محل سكونت آن حضرت در سامراء در محل پادگان نظامي بود و آن بزرگوار تحت نظر سپاهيان ترك دربار عبّاسي قرار داشت، به آن حضرت لقب عسكري داده شد.

***