زندگي نامه ياران امام حسن عسكري ؟


شيخ عباس قمي در جلد دوم منتهي الآمال، چاپ هجرت، ص 737 حالات برخي از اصحاب امام حسن عسكري عليه السلام را آورده است. خلاصه آنچه كه ايشان ذكر كرده چنين است:
1. يكي از ياران امام حسن عسكري عليه السلام احمد بن اسحاق قمي است. احمد بن اسحاق خانواده و خويشان او همه از اصحاب امامان معصوم عليهم السلام هستند. احمد بن اسحاق قمي هم جزو اصحاب امام جواد(ع) است، هم جزو اصحاب امام هادي(ع) و هم جزو اصحاب امام حسن عسكري(ع) و از هر سه امام روايت نقل كرده است و روايات او مورد اعتماد و قبول است. احمد بن اسحاق به ملاقات حضرت امام عصر هم نايل شده است. مسجد امام حسن عسكري قم را همين احمد بن اسحاق به دستور امام حسن عسكري(ع) ساخته است. قبر او در سر پل ذهاب است و از بي همتي ثروتمندان آن محل، قبر او بي نام و نشان است و بايد قبر او را مزار معتبري قرار داد.

2. يكي از اصحاب امام حسن عسكري(ع) احمد بن محمد بن مطهر است. اين احمد متولي امور امام حسن عسكري(ع) بود.

3. اسماعيل بن علي بن اسحاق بن ابي سهل بن نوبخت يكي ديگر از اصحاب امام حسن عسكري(ع) است. او استاد متكلمان اماميه در بغداد بود و سردسته طايفه نوبختيه او در آن عصر در دين و دنيا جلالت بزرگي داشت. اسماعيل نوبخت كتابهاي بسياري تاْليف كرد. يكي از كتابهاي او كتاب انوار است كه در تاريخ امامان معصوم(ع) است.
4. يكي از اصحاب امام حسن عسكري(ع) محمد بن صالح همداني است. اين شخص جزو وكلاي امام حسن عسكري(ع) بود. (منتهي الآمال)
شيخ طوسي بيش از يكصد نفر از اصحاب امام حسن عسكري(ع) را ذكر كرده است. (رجال الطوسي ص 427)

***