علت عمدهاي كه حضرت امام حسن عسكري شديداً تحت نظر بودند چه بود؟


علت عمده اين كه اينقدر امام به صورت شديد تحت نظر بود اين بود كه اين مطلب شايع بود و ميدانستند كه مهدي امت از صُلب اين وجود مقدس ظهور ميكند. همان كاري كه فرعون با بني اسرائيل ميكرد كه چون شنيده بود كسي از بني اسرائيل متولد ميشود كه زوال مُلك فرعون و فرعونيها به دست او خواهد بود پسرهاي بني اسرائيل را ميكشت و فقط دخترها را زنده نگه ميداشت و زنهايي را مأمور كرده بود بروند در خانه هاي بني اسرائيل و ببينند كدام زن حامله است و هر زني را كه حامله بود تحت نظر بگيرند، عين اين كار را دستگاه خلافت با امام عسكري(عليه السلام) انجام ميداد. چه خوب ميگويد مولوي:
حمله بردي سوي در بندان غيبتا ببندي راه بر مردان غيب

***

مجموعه آثار شهيد مطهري ج18ـ سيري در سيره ائمه اطهار(عليه السلام)
شهيد مطهري