قائم آل محمد(عج) بعد از ظهور چگونه داوري خواهد كرد؟


حسين بن ظريف مي گويد: دو مسئله هميشه ذهن مرا به خود مشغول كرده بود و مي خواستم پاسخ آن ها را از امام حسن عسكري عليه السلام ياد بگيرم.
پرسش اوّل: قائم آل محمدعليهم السلام هرگاه ظهور كند، چگونه داوري مي كند و مجلس داوري و قضاوت ايشان در ميان مردم چگونه است؟
پرسش دوم: از ايشان دستور و راهنمايي براي درمان تب نوبه بخواهم، كه اتفاقاً در هنگام نوشتن نامه اين پرسش دوم را فراموش كردم.
امام حسن عسكري عليه السلام پاسخ فرموده بودند: پرسيدي كه در هنگام ظهور قائم عليه السلام ايشان چگونه داوري مي نمايد، پاسخ اين است كه ايشان در هنگام ظهور مانند حضرت داوودعليه السلام مطابق علم خود حكومت مي كند و از مردم شاهد و برهان (براي اثبات و...) نمي خواهد.
اما پرسش دوم كه در موقع نوشتن، آن را فراموش كردي، سؤال درباره چاره و درمان تب نوبه بود، اگر كسي به اين تب مبتلا شود، آيه «يا نارُ كُونِي بَرْداً وَسَلاماً عَلي إِبْراهِيم» را در ورقه بنويسد و بر (گردن) آويزد. حسين بن ظريف ادامه مي دهد كه من بر شخص تب داري آيه مزبور را آويزان كردم، مؤثر واقع شد (و حال او بهبود يافت).(1)

***

1) شيخ مفيدرحمه الله، الارشاد، ص 666، باب 33.