مؤمنان به كدام پهلو مي خوابند؟


احمد بن اسحاق اشعري مي گويد: به امام عليه السلام گفتم: فدايت شوم! عارضه اي براي من پيش آمده كه مرا غمگين كرده است، خواستم از پدر بزرگوارتان سؤال كنم، امّا ميسّر نشد و ايشان رحلت فرمودند.
امام عليه السلام پرسيدند: اي احمد! آن چيست؟ گفتم: مولاي من! از پدران بزرگوارتان نقل شده كه انبيا بر قفا مي خوابند و مؤمنان بر طرف راست، منافقان بر طرف چپ و شياطين بر رويشان مي خوابند.
ايشان فرمودند: (بله) چنين است، گفتم: مولاي من! من هرقدر تلاش مي كنم كه بر پهلوي راستم بخوابم، (نمي توانم و) خوابم نمي برد، امام عليه السلام مقداري ساكت ماندند و بعد فرمودند: اي احمد! جلو بيا، من جلو رفتم، ايشان فرمودند: دستت را به زير لباست داخل كن، من دستم را زير لباس بُردم، سپس آن حضرت عليه السلام دست خودشان را از زير لباس بيرون آورد و زير لباس من بُرد، سپس دست راستشان را به پهلوي چپ من و دست چپشان را به پهلوي راست من، سه مرتبه كشيدند.
احمد بن اسحاق مي گويد: از روزي كه امام عليه السلام اين كار را انجام دادند، من ديگر نمي توانم بر پهلوي چپ بخوابم و خوابم نمي برد، (خوب و سالم شدم).(1)

***

1) اصول كافي، ج 1، ص 513، باب مولد العسكري عليه السلام؛ علي اكبر، قرشي بنايي، خاندان وحي سرگذشت چهارده معصوم عليهم السلام، چاپ 5، ص 719.