نام مادر حضرت نرجس(س) چه بود؟


نوه پادشاه روم به نام مليكه با نقشه اي كه طراحي كرده بود، خود را به امام هادي و امام حسن عسكري(ع) رسانيد و متعرض مسايل مربوط به خانواده مليكه نشده اند . مادر حضرت ولي عصر(عج) نام اصليش مليكه است و به نام نرجس معروف شده و نام هاي ديگري هم دارد مانند: سوسن، ريحانه، مريم، حكيمه، صقيل، صيقل و خمط و علت اصلي تعدد اسامي آن جناب اين است كه مي خواستند به اين وسيله او شناخته نشود تا از شر حكومت در امان بماند(1)

***

1.(نرجس حياتها و جهادها، ص 14).