يا بن رسول اللَّه پس امام و خليفه تو كيست ؟


حديثي از امام حسن عسكري ( عليه السلام ) روايت شده است يادآور مي شويم :
كتاب منتخب الاثر ، ص 345 .
شيخ صدوق از احمد بن اسحق روايت كرده كه گفت رفتم به خدمت امام حسن عسكري ( عليه السلام ) و مي خواستم از آن حضرت سوال كنم كه امام بعد از او چه كسي مي باشد حضرت پيش از آنكه سؤال كنم فرمود كه اي احمد خداي عز و جل از روزي كه آدم را خلق كرده است تا حال زمين را خالي از حجت نگردانيد و تا روز قيامت هم از حجت خدا خالي نخواهد گذاشت و به بركت او بلاها را از اهل زمين دفع مي كند و به سبب او باران را از آسمان نازل مي كند و محصولات زمين را پر بركت سازد ، گفتم يا بن رسول اللَّه پس امام و خليفه تو كيست ؟
حضرت برخاست و داخل خانه شد و كودكي با خود آورد مانند ماه شب چهارده و سه ساله مي نمود گفت اي احمد اين است امام بعد از من و اگر نه اين بود كه تو گرامي هستي نزد خدا و حجتهاي او اين را به تو نمي نمودم اين فرزند نام و كينت او موافق نام و كنيه حضرت رسول است و زمين را پر از عدل و داد خواهد كرد پس از آنكه پر از جور و ستم شده باشد ، اي احمد مثل او در اين امّت همانند خضر و ذوالقرنين است به خدا سوگند غايب خواهد شد غايب شدني كه نجات نيابد از غيبت او از هلاك شدن و گمراه گرديدن مگر كسي كه خدا او را ثابت بدارد بر اعتقاد به امامت او و توفيق دهد خدا او را كه دعا كند براي تعجيل فرج او . . . .
در اين حديث نيز آمده كه از زماني كه خدا زمين را خلق كرده زمين بدون حجت نبوده است كه به بركت او بلاها را از اهل زمين دفع كند و به سبب او باران بفرستد و بركتهاي زمين را بروياند و حجت زمان امام غايب است .
از پيغمبر اكرم و ائمه ( عليهم السلام ) در باب خصوصيّات و حالات و لزوم وجود آن حضرت روايت شده است .

***