عبارت قسمت

رديف عنوان
  1   برخورد شديد با واقفيّه و غلات  
  2   حفاظت از مرزهاي معارف اسلام  
  3   موضع گيري امام حسن (ع) در برابر طاغوت ها  
  4   موضع گيري در برابر منكران خدا و دوگانه پرستان