بازگشت

گرد ماتم


عسكري از دارفاني ديده بسته

گرد ماتم بر رخ مهدي نشسته

اي حسن جان ، اي حسن جان ، اي حسن جان (2)

گشته سامرا دوباره وداي غم

بر پدر صاحب زمان بگرفته ماتم

اي حسن جان ، اي حسن جان ، اي حسن جان (2)

عازم جنت شده با قلب سوزان

نزد زهرا و پيمبر گشته مهمان

اي حسن جان ، اي حسن جان ، اي حسن جان (2)

او بدست معتصم گرديده مسموم

قلب پاك انورش را كرده مغموم

اي حسن جان ، اي حسن جان ، اي حسن جان (2)

شستشو داده پسر جسم لطيفش

شد به سامرا مكان قبر شريفش

اي حسن جان ، اي حسن جان ، اي حسن جان (2)

***