بازگشت

هتك حرمت به حرمين عسكريين


اين نوحه به سبك كربلا كربلا خونده ميشه

« حجه ابن الحسن حجه ابن الحسن عجل علي ظهورك يا حجه الله»

دل و دلبر من حجه بن الحسن

بيا كه خون دل روان ز ديده ها شد

بيا جان زهرا مددي كن آقا بيابيا كه سامره كرببلا شد

اي تب وتاب دل شيدا ابا صالح

اي گل گمشده زهرا اباصالح

« حجه ابن الحسن حجه ابن الحسن عجل علي ظهورك يا حجه الله»

دلا شد مبتلا از غم سامرا ز غربت امام هادي ايها الناس

بر لبم اين سخن سر وكار دشمن باشه با دستاي ببريده عباس

ما ميكنيم سيم دل رو به حضرتش وصل

ما متوسل مي شيم امشب به ابالفضل

« حجه ابن الحسن حجه ابن الحسن عجل علي ظهورك يا حجه الله»

صاحب ذوالفقار اي به دلها قرار بيا كه خون دل روان ز ديده ها شد

وقت آن رسيده اي فروغ ديده با هم بسازيم حرم قشنگ يار رو

اي شه بي ستاره غريب و تنها

اي همه دارو ندار دل زهرا

***