بازگشت

هذا قليل


اي آفتاب، سايه نشين جمال تو

اي عمر خضر، بسته به آب زلال تو

اي نيستي خلق دو عالم، زوال تو

اي هست و بودِ خلقت و هستي، وبال توماييم در حريم تو، داريم چشم لطف

از دامن كريم تو داريم چشم لطفاينجا مقربان، صُلحا صف كشيده اند

پيغمبران حق، شهدا، صف كشيده اند

آقا ببين چقدر گدا صف كشيده اند

در «سُرّ مَن رأيِ» شما صف كشيده اندتا كه شوند جزو گدايان حضرتت

روزي خورند از نمك و نان حضرتتاي سامرات، گلشن زيباي اهل بيت

گلدسته ات، بهشت دِلاراي اهل بيت

دور ضريح، در حرمت، جاي اهل بيت

از نسل توست «مهديُ مِنّايِ» اهل بيتامشب كه ما به روضه ي تو مشتري شديم

مشغول ذكر ياحسن العسگري شديمكعبه در اين ديار به دورت طواف كرد

پاي همين مزار به دورت طواف كرد

روزي هزار بار به دورت طواف كرد

با قلب داغدار به دورت طواف كرداي قبله گاه يار، به دور خودت بچرخ

حج را بجا بيار، به دور خودت بچرخاي آنكه چشم دهر برايت گريسته

در آسمان دو نهر برايت گريسته

جبرييل بحر بحر برايت گريسته

مسموم زهر، زهر برايت گريستهآقاي من، نلرز، به دور خودت نپيچ

بر خويشتن نلرز، به دور خودت نپيچآقا تو هم ز سمِ جفا تشنه لب شدي

آزرده زهر قلب تو را، تشنه لب شدي

رفته دلت به كرببلا، تشنه لب شديدر ظلّ آفتاب لبش تشنه مانده بود

بين دو نهر آب، لبش تشنه مانده بودآقا بنوش آب گوارا، بگو حسين

بگذار سر به دامن مولا، بگو حسين

آسوده سير كن به ثريّا، بگو حسين

مهدي كنار توست، همين جا، بگو حسيناو آمده است رخت عزا را به تن كند

آماده است تا به تن تو كفن كندكرببلا، حسين، دريغا كفن نداشت

اصلاً كفن كه جاي خودش، پيرهن نداشت

جز زخم و زخم و نيزه شكسته، به تن نداشت

"هذا قليل"، پس به گمانم بدن نداشتجسمي كه پايمال سم اسب ها شود

بايد كه سهم خاك شود، بوريا شود

***