بازگشت

هواي سامرا


قلبي كه به دست غصه ها زنجير است

مانند هواي سامرا دلگير است

آقاي جوان شهر غم ها ديگر

از شدت ظلم اين زمانه پير است

زخمي شده از زهر،گلوي مولا

زهري كه به برّندگي شمشير است

يك مادر قدخميده از راه آمد

بالاي سرش نشست...اما دير است

انگار كه زخم چهره را مي بيند

چشمان ترش محو همان تصوير است

يك كرببلا عطش برايش مانده

نوشيدن آب هم كه بي تاثير است

نيمه شب سامرا و دوري...انگار

اين غصه به آه هرشب من چيره ست

ما را به دعاي خير خود مهمان كن

آقا نفس حق شما اكسير است

باباي امام آخرين ماها

اي باني رزق اربعين ماها 1

***

1.اشاره به روايت نقل شده از امام حسن عسگري(ع):از علامات مومن، زيارت اربعين است.