بازگشت

تمناي سامرا


جان ميدهم فقط و فقط پاي سامرا

زاده شدم به شوق تمناي سامراديگر نيازمند كسي نيستم كه من

هستم گداي دست تو آقاي سامراحال مرا براي خودت روبه راه كن

حاذق ترين طبيب- مسيحاي سامرااز لطف بي نهايت تو بي مقدمه

پر زد دلم به گنبد زيباي سامراحالا شدم براي حريمت كبوتري

اي منتهاي عشق خداوند”عسگري”اي دومين حسن كه وجودت خدايي است

صبر تو مرتضايي دلت مجتبايي استدر كنج صحن خلوت توحضرت مسيح

مشغول لحظه هاي شريف گدايي استصدها درود و تهنيت سبز بر دلي

كه آب و تاب عاشقي اش سامرايي استوقتي كبوتري به هواي تو مي پرد

ديگر كجا به فكر فرار و جدايي استهركس كه ميرسد تو به او لطف ميكني

فرقي نميكند طرف اصلأ كجايي استبا اين حساب بر در اين خانه آمدم

بر دور شمع روي تو پروانه آمدماي جلوه ي حقيقي هفت آسمان حسن

رفته شعاع نور تو تا لا مكان حسندر زير چتر سايه ي تو آرميده ايم

از پرتو جمال تو روشن جهان حسندر مدح تو هميشه قلم كم مي آورد

قفل است درسرودن تو هر دهان حسنميخوانمت به طرز زمان هاي كودكيم

باباي مهربان “امام زمان” حسنبنيان گذار كرب و بلا روز اربعين

اي باني زيارت ما شيعيان حسنشغل هميشگيم دراين خانه نوكري ست

كار هميشگي شما بنده پروي ستحتي بهشت در به در آستان توست

تنها نه آسمان كه زمين هم از آن توستقطره اگر كنار تو باشد كه قطره نيست

زيرا كه تحت مرحمت بي كران توستاز پشت پرده يك دو كلامي سخن بود

گوشم در انتظار شنود بيان توستبين درندگان به نماز ايستاده اي

اينهم نشانه اي ز جلال نهان توستهر چند ظاهرا تو به مكه نرفته اي

كعبه هميشه گرم طواف نشان توستروز ولادت تو زمان هم عهدي است

بعد تو جانشين بلافصل مهدي است

***