بازگشت

حجت واحد عشر


دوستان بار دگر دل ها مصفا مي شود

درب شادي از عنايات خدا وا مي شودحجت واحد عشر يعني امام عسكري

همچو خورشيدي عيان ، با روي زيبا مي شودامشب از كوري چشم دشمنش در شهر دل

جشن ياران ولايت پيشه بر پا مي شوداز نگاه معجز آسايش به هر سو بنگرد

صخره ها چون طور و صحرا همچو سينا مي شودگر خلايق در طواف كعبه رو مي آورند

كعبه از بهر طواف او مهيا مي شودقدسيان در كهكشان ها رقص دارند و سما

ماه از فيض حضورش در تجلّا مي شوداين عجب نبوَد اگر قرآن كلام الله وحي

در شئونات «حَسن» تفسير و معنا مي شوددر سلام صبح و شامش حضرت روح الامين

پركشان تا آستانش با تمنا مي شودآري امشب در دو شادي جشن مي بايد گرفت

جشن ميلاد و دگر جشني كه گويا مي شودنامه ي پر افتخار عقد «نرجس» با «حسن»

با حضور انبيا ، در عرش امضا مي شودچلچراغ عالم هستي ، امام منتَظَر

از سويداي وجود او هويدا مي شوداز صداي سرعت ناز قدم هايش «مُريد»

مي خورم سوگند روشن چشم زهرا مي شود

***