بازگشت

سيدنا يا حسن العسكري


اي شرفت فوق ثنا گستري

داد خدايت به جهان برتري

شمس و قمر دور رخت مشتري

كرده ز خلق دو جهان دلبري

خاك كف پات سر سروري

سيدنا يا حسن العسكري

قدر، بود رشته اي از موي تو

بدر، بود آيتي از روي تو

خُلق عظيم نبوي خوي تو

مهدي موعود ثناگوي تو

مهر تو بر چرخ كند محوري

سيدنا يا حسن العسكري

نخل وجودت ثمر فاطمه

بحر عنايت گهر فاطمه

شمس ولايت قمر فاطمه

صد چو مسيح اي پسر فاطمه

از تو گرفته دم جان پروري

سيدنا يا حسن العسكري

يازدهم آينه ي سرمدي

نام، حسن خود بري از هر بدي

پير خرد درس تو را مبتدي

نطق تو را موعظه ي احمدي

تيغ تو را معجزه ي حيدري

سيدنا يا حسن العسكري

بر سه محمد ثمري يا حسن

چهار علي را پسري يا حسن

مصلح كل را پدري يا حسن

فوق ثناي بشري يا حسن

كرده خدا بر تو ثنا گستري

سيدنا يا حسن العسكري

جود ز تو لطف و عنايت ز توست

حكمت و توحيد و ولايت ز توست

آنچه شنيديم روايت ز توست

رهبري و علم و هدايت ز توست

بر تو برازنده بود رهبري

سيدنا يا حسن العسكري

نور هُدي يا حسن بن علي

بحر عطا يا حسن بن علي

روي خدا يا حسن بن علي

هست روا يا حسن بن علي

حُسن تو را لاف خدا منظري

سيدنا يا حسن العسكري

اي همه جا وصف تو نُقل دهن

مهر تو خوشتر بود از جان به تن

واي به من مدح تو و طبع من

كار نيايد ز بيان و سخن

گر چه كند لعل لبم گوهري

سيدنا يا حسن العسكري

***