بازگشت

سيّدي يا حسن ايّها العسكري


اي زحسنت عيان جلوه ي داوري

طلعت احمدي صولتت حيدري

بر تنت نارسا خلعت سروري

ديو و حور و ملك جنّ و انس و پري

جمله در محضرت گرم فرمان بري

سيّدي يا حسن ايّها العسكري

اي زرخ داده نور بر مه و آفتاب

نجل ختم رسل زاده ي بوتراب

پيش تر از سؤال داده ما را جواب

دُرّ ده بحري و بحر يك دُرّ ناب

كه بر آن دَه كند دُرّ تو گوهري

سيّدي يا حسن ايّها العسكري

سينه ات مخزن سرّ سَروِ علن

والد حضرت حجّة بن الحسن

من كجا مدح تو تو كجا مدح من

مهر هر آسمان ماه هر انجمن

در تمام وجود كرده روشنگري

سيّدي يا حسن ايّها العسكري

خال و خطّت حسن خُلق و خويت حسن

خُلق و خويت حسن ماه رويت حسن

ماه رويت حسن عطر و بويت حسن

عطر و بويت حسن گفتگويت حسن

داده از هر حَسن خالقت برتري

سيّدي يا حسن ايّها العسكري

چارده آينه روي زيباي تو

عطر مهدي دمد از نفس هاي تو

در دل ما بود چون خدا جاي تو

سوره ي قدر و نور نقش سيماي تو

نور حسن تو را مشتري مشتري

سيّدي يا حسن ايّها العسكري

خلق، در سايه و حقّ ثنا گسترت

هم ملك عسكرت هم بشر لشكرت

بر گرفته چو جان سامره در برت

صورت و سيرت احمد و حيدرت

اي دُرِ احمدي اي گل حيدري

سيّدي يا حسن ايّها العسكري

فيضت از سامره شامل عالم است

گفته هايت مدام آيت محكم است

سايه ات بر سر عالم و آدم است

گوهر مدح خلق در ثنايت كم است

وصف تو بايد از منطق داوري

سيّدي يا حسن ايّها العسكري

قدسيان خادم آستان تواند

عرشيان طاير بوستان تواند

عارفان بنده ي دوستان تواند

زاهدان لاله ي گلستان تواند

مهر و مه را بود بر درت اختري

سيّدي يا حسن ايّها العسكري

ماه رويت برد جلوه از ده امام

بر تو و مادر و جدّ و بابت سلام

بي تو طاعت هدر بي تو جنّت حرام

با تو قرآن درست بي تو دين ناتمام

مكتبت مكتب معرفت پروري

سيّدي يا حسن ايّها العسكري

مهدي فاطمه از تو يك ياسمن

هادي اهل بيت بر لبت بوسه زن

نورت از سامره هادي مرد و زن

در جهان و جنان در زمين و زمن

كثرت خير تو مي كند كوثري

سيّدي يا حسن ايّها العسكري

گر چه عمرت همه حبس و تبعيد بود

كار تو دم به دم نشر توحيد بود

نور علمت مدام با اساتيد بود

منطقت علم را مُهر تأييد بود

لشگر دانشت در جهان گستري

سيّدي يا حسن ايّها العسكري

اي تولاّي تو دين و آيين من

مهر تو خوشتر از جان شيرين من

روح پاك دعا ذكر آمين من

كلّ ايمان من همه ي دين من

"ميثم" از وصف تو مي كند دلبري

سيّدي يا حسن ايّها العسكري

***