بازگشت

شعر توسل به امام حسن عسكري


اي خدايت داده بر خلق دو عالم سروري

اي گدايت را به خيل شهرياران برتري

خاك پايت زهره و خورشيد و ماه و مشتري

بار دارد خادمت بر در گه پيغمبري

ماه رويت احمدي و تيغ نطقت حيدري

دست ما و دامن تو يا امام عسكري

----------------------------------------
تو خدا را عبد و معبود و امام مردمي

تو به بزم آسماانيها چراغ انجمي

خود حسن فرزند دلبند علي چهارمي

نجل پاك ده ولي ابن الرضاي سومي

هرچه در وصفت بگويم باز داري برتري

دست ماو دامن تو يا امام عسكري

------------------------------------------
دل اگر سينا بود طور تجلايش توئي

آخرين در(گوهر)خدا مهديست دريايش توئي

آنكه بر عيسي كند روز قيامت سروري

دست ما و دامن تو يا امام عسكري

---------------------------------------------
خط حسن خالت حسن خلقت حسن خويت حسن

پاي تا سر حُسن در حُسن و گل رويت حسن

كنيه ات ابن الرضا و نام نيكويت حسن

موي و روي و قد و خط و چشم و ابرويت حسن

حُسنها گشتند در بازار حُسنت منجلي

دست ما و دامن تو يا امام عسكري

***