بازگشت

أبا محمّد


عالم ز قدوم تو چه زيبا گشته

خاك ره ِ تو تمام دنيا گشتههر كس كه به پاي تو غلامي كرده...

در اصل همان بوده كه آقا گشتهبا يك نظرت، أبا محمّد ، امشب

دل، مسافر عالَم بالا گشتهدلباختگان كوي تو بسيارند

مجنون تو صد هزار ليلا گشتهما مفتخريم به اين سخن آقاجان

با نام شما زبان ما، وا گشتهاي كاش كه من شوم فدات اي آقا

خواهم برسم به سامرات، اي آقا

***