بازگشت

ميلاد نور


مژده كه ميلاد نور دل ياسين است

پاره اي از تن اميرالمومنين است

تبريك ما بر مهدي چشمت روشن يا مهدي

اين نوزاد زيبا، زهرا را نور عين است

عسكري طالب خون سرخ حسين است

تبريك ما بر مهدي چشمت روشن يا مهدي

دسته گل اوريد كه عسكري آمده

از بهر جهانيان رهبري آمده

تبريك ما بر مهدي چشمت روشن يا مهدي

بشكقته يك گلي از گلشن احمدي

شاخه اي از گل زيباي محمدي

تبريك ما بر مهدي چشمت روشن يا مهدي

امشب در سامرا سرور و شادي بر پاست

چون جشن ميلاد عسكري ، ابن الرضاست

تبريك ما بر مهدي چشمت روشن يا مهدي

***