بازگشت

نشسته ام بنويسم


نگه به حال دلم كن كه بابت تو فقط

نشسته ام بنويسم ز ساحت تو فقط

دوباره قسمت من شد قلم به دست شوم

نشسته ام بنويسم به رخصت تو فقط

ببين كه نسخه ي من را طبيب اين گونه

نوشته:سامره و خاك و تربت تو فقط

كريم آل عبا هم قبول خواهد كرد

اگر نوشته شود كه : كرامت تو فقط!

اگر كه قسمت من حج شود,همين عشق است

طواف كعبه كنم با نيابت تو فقط

اگر چه كه حرمت چون بقيع خاكي شد

ولي هميشه بگويم: زيارت تو فقط!

مقابل همه ي دشمنانتان امشب

سكوت مي كنم آقا به حرمت تو فقط...

***