بازگشت

نورٌ علي نور


كسي كه در اين آستان مور شد

كمش را خريدند و مشهور شدشبي بين راه سليمان نشست

همان لحظه نورٌ علي نور شددلش را به دست كريمان سپرد

گداي ز گهواره تا گور شدگذر كرد از هر كجا خير داشت

گذر كرد از هر كجا طور شدسر افكنده آمد كه شد سر بلند

فقير آمد اينجا و مأجور شدو من هم رسيدم درِ خانه ات

به اين نيت آقا كه هم جور شدمرا يازده بار عاشق كنيد

شد اصلا به اجبار عاشق كنيدپر و بال ما در هواي شماست

كريم است آن كه گداي شماستنديدم كه با درد درمان كنند

طبيب همه مبتلاي شماستهميشه سرم آبروي شماست

هميشه سرم خاك پاي شماستقيامت نمي ماند اصلا غريب

دل هركسي آشناي شماستبه گلدسته و صحن و گنبد كه نيست

بهشت خدا سامراي شماستبيا روي قلبم ضريحي بساز

در اين سينه صحن و سراي شماستدر اوصاف تو واژه ها گفته اند

چه سرّي است ابن الرضا گفته اندتو اصلا رسيدي قيامت كني

به هر روز و هر شب كرامت كنيتو اصلا رسيدي كه تاريخ را

از آقايي ات غرق حيرت كنيدرَت باب حاجات عالم شود

بخواهند از تو اجابت كنيمرا منصب كارداري دهي

دل عاشقت را سفارت كنيزمانش رسيده كه مثل قديم

زمين خورده ها را شفاعت كنيچرا سامراي من امضا نشد ؟

نميخواهي امروز قسمت كني ؟اگر رزق و روزي من ميرسد

به يمن امام حسن ميرسدگداييم آقا گداي درت

فداي تو و نقش انگشترتگره هاي ما يك به يك باز شد

توسل كه كرديم بر مادرتچه حاجت به حج و به حاجي شدن

كه كعبه است گرم طواف سرتبدون شك علامه ي دهر شد

نشست آنكه يك لحظه در محضرتعباي خودت را سر ما بكش

كه باشيم آقا زير پرَتبميرم نبينم كه خلوت شده

در اين پادگان باز دور و برتبه يك گوشه چشمت مرا پاك كن

حسن جان مرا كربلا خاك كن

***